January 23 2022 03:59:14
Навігація
· Головна
· Вчительске буття
· Блог адміна
· Календарні планування з історії та правознавства
· Конспекти уроків (історія)
· Конспекти уроків (правознавство)
· Конспект уроку з природничих дисциплін
· Конспекти уроків для початкових класів
· Методика та методологія навчання
· Освіта мовою закону
· Позакласні виховні заходи
· Статті на різні теми
· Статті на допомогу вчителю та батькам
· Пошук
· Файли
· Фотогалерея
· Зворотній зв'язок
· FAQ
Останні статті
· Плакати, кабінет... ...
· ЗМІ для шкіл?
· Оновлюємо кабінет...
· Поступаємо в українс...
· Чому приватні школи ...
Лічильники
Тема. Правопорушення та юридична відповідальність

Мета: дати уявлення про те, що таке правопорушення та юри­дична відповідальність, їх ознаки і види, про обставини що звіль­няють від юридичної відповідальності; сформувати вміння: по­яснювати, що таке правопорушення, описувати його ознаки, розрізняти види правопорушень, наводити приклади правопору­шень; розтлумачувати поняття «юридична відповідальність», на­зивати види юридичної відповідальності; наводити приклади об­ставин, що звільняють від юридичної відповідальності; аналізувати правові ситуації щодо правопорушень, оцінювати вчинки та по­ведінку учасників ситуацій з точки зору її правомірності; вихову­вати повагу до правомірної поведінки.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Форма проведення: урок за технікою «Мереживо думок».

Обладнання: картки із завданнями та життєвими ситуаціями.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація знань учнів

Аналіз і короткий зміст законів, знайдених учнями, за такими параметрами:

ким і коли прийнятий; з якою метою, для розв'язання якої проблеми; яких верств суспільства стосується.

III. Мотивація навчальної діяльності Завдання

Розташуйте в правильній послідовності етапи прийняття за-онів.

а)    Затвердження закону;

б)   внесення законопроекту;

в)   опублікування закону;

г)    підписання закону Президентом;

д)   обговорення закону.

Відповідь: б д а г в.

III. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Правомірна поведінка — це суспільпо корисна пра­вова поведінка особи (дія або бездіяльність), яка відповідає розпо­рядженням юридичних норм та охороняється державою.

Ознаки правомірної поведінки:

а)   є суспільно корисною соціальною поведінкою, забезпечує організованість і гармонійність громадського життя, стій­кий правопорядок, є найважливішим чинником розв'язання завдань і виконання функцій держави і суспільства, задово­лення інтересів суб'єктів права;

б)    втілена в юридичній формі — відповідає нормам і принци­пам права;

має свідомо вольовий характер, який виражається зовні у ви­гляді дії або бездіяльності, здійснюється у формах реалізації норм права— дотримання, виконання, використання (гро­мадянами), правозастосуваїшя (посадовими особами), спричи­няє юридичні наслідки — юридичні акти, юридичні вчинки;

г)   гарантується, охороняється державою.

Слід зважити на те, що правомірна поведінка складається з еле-іентів — правомірних вчинків, тобто таких, що мають суспільно корисний характер. В основі правомірної поведінки лежить ро­зуміння справедливості і корисності розпоряджень правових норм, відповідальності перед суспільством і державою за вчинки, що є по­казником соціальної зрілості та юридичної грамотності особи.

Правомірна поведінка становить сутність правопорядку. Через правомірну поведінку здійснюється управління суспільством, його життєдіяльність. В основу більшості чинних у суспільстві правовідно­син покладена правомірна поведінка. Правомірна поведінка, на від­міну від протиправної, характеризується соціальною корисністю, відповідністю моделям, відображених у правових нормах, позитивними юридичними наслідками. Основною юридичною ознакою правомірної поведінки є, з формального боку, її адекватність правовим нормам.

Однією з найбільш відомих класифікацій правомірної поведінки є поділ її відповідно до особливостей суб'єктивної сторони на активно правову, звичайну, конформну і маргінальну. Правова активність полягає у добровільності здійснення правових порм, переконаності в їх необхідності і справедливості, ґрунтовному знанні права, всебічній участі у правовій діяльності.

Звичайна правомірна поведінка характеризується тим, що не­обхідність її здійснення стала притаманною суб'єкту властивістю і може навіть не усвідомлюватись ним в усіх її аспектах. Основу конформної поведінки становить насивпо-пристосовницьке став­лення до правового середовища, яке здійснюється за принципом «Робити так, як роблять інші».

Маргінальна поведінка базується па мотивах страху перед юри­дичною відповідальністю. Такий стан суб'єкта характеризується готовністю до протиправних дій у випадку послаблення нагляду за його поведінкою.

Бесіда

Чим відрізняється поведінка людей в таких ситуаціях:

а)   дівчина перейшла дорогу у призначеному для цього місці;

б)   чоловік не сплатив за проїзд у тролейбусі, хоча не мав про­їзного квитка;

в)   водій поїхав на червоне світло;

г)    покупець сплатив гроші за придбаний ним товар?

Після відповідей учнів, вчитель пояснює, що у варіантах а) та г) ми маємо приклад правомірної поведінки, тобто такої, що відпові­дає чинними законам та нормам права. У варіантах б) та в) даються приклади неправомірної поведінки, тобто такої, що порушує чинні норми права та закони. Неправомірна поведінка ще називається правопорушенням.

Правопорушення — це винне протиправне діяння, вчинене су­б'єктом правовідносин.

Ознаки:

1)   суперечить нормам права;

2)   порушує певні правові вимоги;

3)   дія, що завдає шкоди;

4)   винна дія (умисна чи необережна).

Залежно від ступеня небезпеки, завданого правопорушенням, вони поділяються на злочини та проступки.

Технологія «Мереживо думок»

1.    Познайомтеся з правовими ситуаціями і дайте відповіді па за­питання.

А. Під час футбольпого матчу фанати двох команд вчинили сутич­ку з грубою лайкою та застосуванням фізичної сили, в резуль­таті чого багато з них отримали тілесні ушкодження, були зла­мані крісла на стадіоні.

Б. Покупець у магазині втратив свідомість. Падаючи, він розбив вітрину.

Запитання

1)   Чи винен покупець у скоєному правопорушенні?

2)   Л фанати з попереднього прикладу?

2.    Розгляньте наведені приклади та з'ясуйте, в якому випадку йдеться про умисну, а в якому про необережну вину.

А. Учні кидали каміння у вікпа школи. Б.  Учні, граючи у футбол, розбили вікно.

3.    Розгляньте наведені приклади і дайте відповіді па запитання. А.  16-річні юпаки не загасили в лісі багаття.

Б.   11-річна дівчина перейшла дорогу у невстановленому місці. В.  Учні 11-го класу зламали лаву у парку.

Запитання

1)   Чи є ці ситуації правопорушенням?

2)   Для чого вказано вік правопорушників?

3)    Чи будуть вони відповідати, якщо зроблять заяву, що не знали, іцо цього робити не можна?

Висповки

1.    Юридична відповідальність настає у разі правопорушення.

2.    Юридична відповідальність залежить від віку правопорушника. 8.   Незнання законів не позбавляє відповідальності.

Учитель. За різні види правопорушень передбачено різні ви­ди юридичної відповідальності:

1)   дисциплінарна (порушення  навчальної та трудової дис­ципліни) — не обмежена віком;

2)   адміністративна (несплата за проїзд, вживання спиртних напоїв у невстановлених місцях, голосна музика в нічний час та інші порушення громадського порядку) — настас з 16 років, а з 14 до 16 — відповідають батьки;

3)   цивільна (завдання матеріальної шкоди підприємствам та організаціям)— настає з 15 років, якщо правопорушник має власні кошти; якщо коштів правопорушник не має або не досяг 15 років, за вчинення правопорушення відповіда­ють батьки;

4)   кримінальна (за кримінальне правопорушення (злочин)) — настає в 16 років, в особливо тяжких випадках — з 14.

Завдання

Ознайомтеся з переліком правових ситуацій і визначте:

1)   яке правопорушення скоєно;

2)   який вид відповідальності;

3)   чи будуть правопорушники притягнуті до відповідальності?

А. Трирічна дівчинка вибігла на дорогу, і водій, щоб не збити її, з'їхав з дороги і пошкодив кіоск.

Б. 15-річний хлопець, катаючись па велосипеді, збив перехожого; в результаті зіткнення пошкоджено мобільний телефоп пере­хожого.

В.   16-річна працівниця лікарні запізнилася на роботу.

Г. 14-річні підлітки відкрили припарковану у дворі автівку і по­їхали на ній кататися, згодом хлопці потрапили в аварію.

Д. Троє підлітків, віком 14-ти, 15-ти та 16-ти років напали на пе­рехожого й погрожуючи ножем, намагались відібрати в нього гаманець. Захищаючись, перехожий завдав підліткам легких тілесних ушкоджень...

Учитель. Юридична відповідальність — це примус, який здійснюють щодо правопорушника уповноважені на це державні органи: прокуратура, міліція, Служба безпеки, суд. До правопо­рушника застосовуються певні санкції: позбавляють певних стат­ків, цінностей, обмежують у правах. Примус здійснюється на осно­ві закону і в його межах.

Але  трапляються ситуації, коли людина, навіть винна, не несе кримінальної відповідальності.

Завдання

Поверніться до раніше розглянутих правових ситуацій і дайте відповіді на запитання. 1.   Чи винен водій у пошкодженні кіоска?

2.    Чи винен перехожий у тому, що хулігани отримали тілесних ушкоджень?

3.    Чи нестимуть вони відповідальність за вчипене і чому?

Учитель, вислухавши відповіді учнів, робить узагальнення.

Учитель. У першій ситуації ми маємо приклад крайньої необхідності, тобто шкода, яка завдана іншій людині, не може бути усунена іншими засобами і не перевищує межі крайньої необхідності. В останньому випадку ми маємо приклад необхід­ної оборони, тобто коли людина захищає своє право на життя, здоров'я та майно і цей захист не перевищує межі необхідної оборони.

IVПідсумки уроку

1.   Що таке ігравопорушення?

2.   Що таке юридична відповідальність?

3.    В яких випадках людину притягують до юридичної відпові­дальності, а в яких ні?

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.

Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 
Зараз на сайті
· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 2,515
· Новий користувач: valentina-kundel
Сторінка завантажилась за 0.08 сек. 2,828,541 унікальних відвідувачів