January 23 2022 04:30:20
Навігація
· Головна
· Вчительске буття
· Блог адміна
· Календарні планування з історії та правознавства
· Конспекти уроків (історія)
· Конспекти уроків (правознавство)
· Конспект уроку з природничих дисциплін
· Конспекти уроків для початкових класів
· Методика та методологія навчання
· Освіта мовою закону
· Позакласні виховні заходи
· Статті на різні теми
· Статті на допомогу вчителю та батькам
· Пошук
· Файли
· Фотогалерея
· Зворотній зв'язок
· FAQ
Останні статті
· Плакати, кабінет... ...
· ЗМІ для шкіл?
· Оновлюємо кабінет...
· Поступаємо в українс...
· Чому приватні школи ...
Лічильники
Тема. Що таке права і свободи людини

Мета: ознайомити учнів з поняттям «права людини», їх класифікацією та основними етапами розвитку, формувати повагу до прав людини, розуміння важливості їх дотримання, формувати вміння аналізувати нормативно-правові акти.

Основні поняття: права людини, реабілітація.

Тип уроку: комбінований.

 

Структура уроку

I. Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

III. Вивчення нового матеріалу

1.Права людини в історії людства.

2.Сучасні міжнародно-правові стандарти прав людини.

3.Класифікація прав людини.

IV.     Закріплення нових знань і вмінь учнів

V.      Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

 

ХІД УРОКУ

 

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Права людини в історії людства.

Бесіда. 

Яке визначення поняття «права людини» ви можете запропонувати?

Коригую і доповнюю відповіді учнів.

Робота в групах. 

Об’єдную учнів у малі групи (5—7 осіб) і пропоную завдання, які допоможуть розглянути історичні передумови виникнення прав людини.

Група 1. Схарактеризуйте стан дотримання прав людини у рабовласницький період на прикладі Стародавньої Греції (Стародавнього Риму).

Група 2. Схарактеризуйте стан дотримання прав людини в феодальний період на прикладі країн Західної Європи.

Група 3. Схарактеризуйте стан дотримання прав людини у період буржуазних революцій в Англії, Франції, США.

Група 4. Схарактеризуйте стан дотримання прав людини за часів Київської Русі.

Група 5. Схарактеризуйте стан дотримання прав людини у період козацької держави.

Група 6. Схарактеризуйте стан дотримання прав людини за часів перебування України у складі Російської імперії.

З метою отримання якісної та вичерпної відповіді на поставлені завдання групам пропоную опорний план роботи.

Опорний план 

1)     Проголошення рівності (або нерівності) людей у певний історичний період.

2)     Реальна забезпеченість рівноправності — правда чи вимисел.

3)     Права людини у нормативних документах відповідного періоду.

Крім того, відповідним групам пропоную додаткові навідні запитання і завдання.

Група 1.

1)     Порівняйте права рабів та рабовласників.

2)     Як закони у стародавніх державах визначали права іноземців?

Група 2.

1)     Які фактори визначали обсяг прав і обов’язків, можливість участі в суспільному житті людей у середньовічних Франції, Англії?

2)     Що таке стани, як вони впливали на права людей?

Група 3. 

1)     Назвіть документи, правові акти, декларації, прийняті в цей період.

2)     У чому полягає основний зміст названих актів?

3)     Чи були проголошені в цих документах принципи, реалізовані повною мірою в XVII—XVIII ст.?

Група 4.

1)     Назвіть першу збірку законів давньоруської держави.

2)     Як ви вважаєте, чи забезпечувалася цим актом рівність жителів Київської Русі?

Група 5. 

1) Чи були рівними в козацькій державі різні стани та групи населення, люди різної статі?

Група 6. 

1)     Назвіть права, які мали кріпаки.

2)     Хто мав право брати участь у політичному житті країни?

Після закінчення представники кожної групи доповідають про виконання завдання. Доповнюю та коригую відповіді учнів, на їх підставі роблю історичний огляд розвитку прав людини. Надаю інформацію про найважливіші події XX ст. щодо дотримання прав людини, увівши поняття «реабілітація».

 

2. Сучасні міжнародно-правові стандарти прав людини. 

Розповідь учителя. (супроводжується демонстрацією наочного матеріалу)

Основним міжнародно-правовим актом, який проголошує і захищає права людини, є Загальна декларація прав людини. Вона була прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 р.

Права людини являють собою стандарти, які направлені на захист окремих громадян від зловживань. Загальна декларація передбачає, що права людини є «основою свободи, справедливості і загального світу».

Загальна декларація прав людини — це стандарт, але не закон. Вона передбачає, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах, не підлягають дискримінації за національними, етнічними, релігійними, расовими ознаками, а також за ознаками статі, політичних переконань, володіння багатством або власністю.

 

3. Класифікація прав людини.

Робота з документом. 

1). Ознайомтесь з текстом Загальної декларації прав людини. (Наголошую на тому, що у першій фразі майже кожної статті формулюється право, яке гарантується людині; кількість таких прав досить велика, тому виникає питання про їх класифікацію.)

2). На які групи можна розподілити права людини і які саме права слід віднести до кожної з цих груп? (Аналізую та доповнюю відповіді учнів, допомагаючи їм сформулювати основні групи прав людини: громадянські (особисті), політичні, економічні, соціальні й культурні та визначити права, які належать до цих груп.)

(За відсутності достатньої кількості примірників Загальної декларації прав людини готую витяг із Загальної декларації прав людини як роздавальний матеріал на кожну парту.)

 

Загальна декларація прав людини

Стаття 1. 

Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності і правах...

Стаття 2. 

Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища... <...>

Стаття 3. 

Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність. <...> Стаття 5.

Ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання.

Стаття 7. 

Всі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівний їх захист законом... <.„>

Стаття 9. 

Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або вигнання. <.„>

Стаття 11. 

1. Кожна людина, обвинувачена у вчиненні злочину, має право вважатися невинною доти, поки її винність не буде встановлена в законному порядку шляхом прилюдного судового розгляду... <...>

Стаття 12. 

Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла, тайну його кореспонденції або на його честь і репутацію... <...>

Стаття 13. 

1. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання... <...>

Стаття 15. 

1. Кожна людина має право на громадянство... <...>

Стаття 17.

1. Кожна людина має право володіти майном як одноособово, так і разом з іншими... <...>

Стаття 18.

Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії...

Стаття 19.

Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення... <...>

Стаття 20.

1. Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій... <...>

Стаття 21.

1. Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників... <...>

Стаття 22.

Кожна людина... має право на соціальне забезпечення... <...>

Стаття 23.

1. Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття... <...>

Стаття 24.

Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля... <...>

Стаття 25.

1. Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров’я і добробуту її самої та її сім’ї... <.„>

Стаття 26.

1. Кожна людина має право на освіту... <...>

Стаття 27.

1. Кожна людина має право вільно брати участь у культурному житті суспільства... <...>

 

Проміжний підсумок.

Визначені групи прав людини конкретизовані й закріплені міжнародними правовими актами: Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні права.

 

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Бесіда.

1)     Назвіть основні міжнародно-правові акти, що стосуються прав людини.

2)     Назвіть основні групи прав людини.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підкреслюю, що дотримання і забезпечення прав людини є найважливішим завданням сучасної демократичної держави. Тому на наступних уроках буде визначено, якою мірою Конституція України відповідає сучасним міжнародним стандартам прав людини.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1)     Опрацювати текст підручника

2)     Підготувати відповіді на запитання і завдання до вказаного параграфа.

3)     Порівняти положення Загальної декларації прав людини з положеннями розділу II Конституції України.

4)     Окремим учням підготувати повідомлення про найбрутальніші порушення прав людини в світі за останні роки: злочини фашистської Німеччини проти людства, порушення прав людини в Афганістані за часів правління талібів, порушення прав людини під час міжетнічних, міжнаціональних конфліктів та громадянських війн в Уганді, на Балканах, у Кавказькому регіоні тощо.

5)     Двом-трьом учням підготувати повідомлення про особливості иммиграции в Словакию чи інші країни.

Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 
Зараз на сайті
· Гостей: 2

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 2,515
· Новий користувач: valentina-kundel
Сторінка завантажилась за 0.05 сек. 2,828,562 унікальних відвідувачів