January 23 2022 05:29:35
Навігація
· Головна
· Вчительске буття
· Блог адміна
· Календарні планування з історії та правознавства
· Конспекти уроків (історія)
· Конспекти уроків (правознавство)
· Конспект уроку з природничих дисциплін
· Конспекти уроків для початкових класів
· Методика та методологія навчання
· Освіта мовою закону
· Позакласні виховні заходи
· Статті на різні теми
· Статті на допомогу вчителю та батькам
· Пошук
· Файли
· Фотогалерея
· Зворотній зв'язок
· FAQ
Останні статті
· Плакати, кабінет... ...
· ЗМІ для шкіл?
· Оновлюємо кабінет...
· Поступаємо в українс...
· Чому приватні школи ...
Лічильники
Тема. Право на освіту

Мета: ознайомити учнів з гарантіями права на освіту, системою освіти в Україні, формувати розуміння потреби в неперервній освіті та самоосвіті; виховувати повагу до навчання; формувати бажання учнів брати участь в громадському самоврядуванні закладів освіти.

Основні поняття: громадське самоврядування в освіті.

Тип уроку: комбінований.

 

Структура уроку

  1. Організаційний момент

II.  Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

III. Вивчення нового матеріалу

1.  Сутність і гарантії права на освіту. Обов’язок отримання повної загальної середньої освіти.

2.  Система освіти в Україні.

3.  Права та обов’язки учнів. Самоврядування навчальних закладів.

IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів

V.  Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

 

ХІД УРОКУ

  1. I.    ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Фронтальне опитування

– Як ви розумієте соціальні та економічні права громадян?

 

Індивідуальне завдання (Виконується біля дошки.)

– Відтворіть схему «Форми власності».

 

Практикум. 

– Визначте форми власності у наведених прикладах різних видів майна: книга зі шкільної бібліотеки; шкільна сумка учня; автобус автопідприємства; будинок Кабінету Міністрів України; вантажне судно акціонерного товариства «Укррічфлот» тощо.

 

іІІ. вивчення нового матеріалу

1. Сутність і гарантії права на освіту. Обов’язок отримання повної загальної середньої освіти.

Робота з документом.

– Опрацюйте текст ст. 53 Конституції України.

 

Конституція України 

Стаття 53. Кожен має право на освіту. Повна загальна освіта є обов’язковою.

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства.

 

Робота в групах.

Об’єдную учнів у малі групи і пропоную довести на прикладах із життя, повідомлень засобів масової інформації процес здійснення проголошених Конституцією України заходів щодо забезпечення права на освіту.

З метою отримання якісної та вичерпної відповіді на поставлені завдання групам пропонується опорний план роботи.

Опорний план

1. Шляхи забезпечення державою доступності освіти.

2. Заходи щодо розвитку освітнього процесу.

3. Пільги, які надаються державою учням і студентам.

Після закінчення роботи представники кожної групи доповідають про виконання завдання. Організовую роботу щодо обговорення наданих відповідей.

Проміжний підсумок.

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють сферу освіти в Україні, є Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» тощо.

 

2. Система освіти в Україні.

Розгляд цього питання проводиться під час складання схеми «Система освіти в Україні» у ході розповіді вчителя і бесіди з учнями.

Розповідь учителя.

У нашій державі створено систему доступної та безоплатної дошкільної, повної загальної, професійно-технічної та вищої освіти, а також систему післядипломної освіти.

Зразок схеми.

Система освіти в Україні

Освіта в Україні має науковий, світський характер, релігійні дисципліни в державних закладах не викладаються.

Система освіти в Україні включає дошкільне виховання, загальну середню освіту, професійну освіту, вищу освіту, післядипломну підготовку, аспірантуру, докторантуру, післядипломну освіту, позашкільне навчання і виховання та самоосвіту.

В Україні створено мережу різноманітних навчальних закладів з різними формами навчання — денною, вечірньою, заочною. Це розширює можливості освіти для різних верств населення. Водночас програми навчальних закладів різних рівнів забезпечують наступність між ними. Тобто людина, закінчивши навчальний заклад нижчого рівня, може поступити вчитися до вищого, оскільки їх програми координовані державними вимогами.

 

Продовжую складати схему під час бесіди з учнями.

Бесіда.

1) Який дитячий заклад ви відвідували, коли ще не ходили до школи?

2) На які умовні частини поділяється школа?

3) Чи плануєте ви продовжити навчання після закінчення 9 класу?

4) Назвіть навчальні заклади, у яких можна здобути вищу освіту.

5) Як ви вважаєте, чи всі вони надають однаковий рівень знань та кваліфікації?

6) Яким шляхом можна здобути кваліфіковану професійну підготовку?

Коментую та доповнюю відповіді учнів, звертаю їхню увагу на варіативність шляхів отримання освіти: 9 клас — професійна освіта— вищий навчальний заклад III—IV рівнів акредитації; 9—10— 11 класи — вищий навчальний заклад І—II рівнів акредитації — вищий навчальний заклад III—IV рівнів акредитації тощо. Указуючи на право кожного учня самостійно обирати свій шлях, як конституційну норму підкреслюю важливість та обов’язковість отримання повної загальної середньої освіти.

 

3. Права та обов’язки учнів. Самоврядування навчальних закладів.

Вивчення цього питання проводиться за одним із варіантів: розповідь учителя або робота з документом.

ВАРІАНТ І

Розповідь учителя.

Законом України «Про освіту» (ст. 51, п. 1, 52) передбачені права та обов’язки учнів. Право обирати заклад освіти і форму навчання вже було розглянуто, так само як і обов’язок отримати загальну середню освіту. Серед інших обов’язків учня визначається обов’язок сумлінно оволодівати знаннями, дотримуватися вимог чинного законодавства, статуту школи, поважати права інших учасників навчально-виховного процесу. Доцільним та своєчасним є надання учням права брати участь в роботі органів шкільного самоврядування.

ВАРІАНТ II 

Робота з документом. (Готується як роздавальний матеріал на кожну парту.)

– Опрацюйте витяг із Закону України «Про освіту» [с. 115—116; 33].

Закон України «Про освіту» 

Стаття 51. Права вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів

1. Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти відповідно мають гарантоване державою право на:

навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів;

вибір закладу освіти, форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, позакласних занять; <...>

продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди з закладом освіти; <...>

користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою закладу освіти;

доступ до інформації в усіх галузях знань;

участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

участь в об’єднаннях громадян;

безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; <...>

користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;

захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.

Стаття 52. Обов’язки вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів

1. Обов’язками вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів відповідно є:

додержання законодавства, моральних, етичних норм;

систематичне й глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;

додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

 

Подальша робота на уроці виходить із наявності у школі органів учнівського самоврядування

Повідомлення учнів. 

Учні, які беруть участь у роботі органів учнівського самоврядування, доповідають про їхню діяльність.

Робота з документом.

Опрацюйте текст Закону України «Про освіту», а за можливістю — Статут школи, визначте питання, які доцільно розглянути на засіданні відповідного органу учнівського самоврядування.

Завдання.

Висловіть свою думку щодо доцільності створення в школі органів самоврядування.

 

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Бесіда.

1)        Назвіть елементи системи освіти в Україні.

2)        Які права та обов’язки учнів вам відомі?

 

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Узагальнюю відповіді учнів і роблю висновок, що отримання повної загальної середньої освіти є як правом, так і обов’язком кожного громадянина України. Саме здобуття освіти багато в чому є запорукою досягнення успіху в житті людини.

 

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  1. Опрацювати текст підручника [§ _____].
  2. Підготувати відповіді на запитання і завдання до вказаного параграфа.
  3. Підготувати повідомлення про використання своїх прав учнів.
  4. Продовжити фразу: «Якби я був директором школи (завідувачем районного (міського, обласного) відділу освіти, міністром освіти України), то для вдосконалення освіти в країні (регіоні, своїй школі) вжив таких заходів...».


Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 
Зараз на сайті
· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 2,515
· Новий користувач: valentina-kundel
Сторінка завантажилась за 0.11 сек. 2,828,598 унікальних відвідувачів