December 06 2021 09:49:24
Навігація
· Головна
· Вчительске буття
· Блог адміна
· Календарні планування з історії та правознавства
· Конспекти уроків (історія)
· Конспекти уроків (правознавство)
· Конспект уроку з природничих дисциплін
· Конспекти уроків для початкових класів
· Методика та методологія навчання
· Освіта мовою закону
· Позакласні виховні заходи
· Статті на різні теми
· Статті на допомогу вчителю та батькам
· Пошук
· Файли
· Фотогалерея
· Зворотній зв'язок
· FAQ
Останні статті
· Плакати, кабінет... ...
· ЗМІ для шкіл?
· Оновлюємо кабінет...
· Поступаємо в українс...
· Чому приватні школи ...
Лічильники
Календарне планування з історії України для 8 класу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 

№  з/п

Дата

Тема, зміст уроку

Примітки

1.

2.

3.

4.

1.

 

Вступ. Ознайомлення учнів із завданнями і струк­турою курсу. Нова доба в історії України: хронологі­чні рамки. Становище українських земель у складі різних держав в XVI ст.

 

 

Тема 1. Українські землі в XVI ст.

2.

 

Соціально-економічне становище українських земель у XVI ст. Соціальна структура українського суспільства та економічне життя. Князі, пани й дріб­на шляхта. Становище непривілейованих груп на­селення. Виникнення українського козацтва.

 

3.

 

Люблінська унія. Передумови Люблінської унії. Люблінський сейм 1569 р.

 

4.

 

Початок польського володарювання на українсь­ких землях Суспільно-політичні зміни в українських землях після Люблінської унії.

 

5.

 

Релігійне життя в Україні. Реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні. Православні братства. Львівська братська школа.

 

6.

 

Становище церкви. Берестейська унія. Розвиток полемічної літератури. Церковні собори в Бересті 1596 р., утворення греко-католицької церкви.

 

7.

 

Виникнення Запорізької Січі. Д. Вишневецький. Життя та побут козаків.

 

8.

 

Наростання національно-визвольної боротьби. Військове мистецтво козацтва. Утворення ре­єстрового козацтва. Повстання 1591–1596 рр.

 

9.

 

Культура України в XVI ст. Розвиток освіти і книгодрукування. Умови розвитку культури. Розви­ток української мови. Шкільництво. Острозька акаде­мія. Рукописна книга та книговидання. Літописання.

 

10.

 

Розвиток мистецтва. Архітектура й містобудування. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво.

 

11.

 

Урок узагальнення (оцінка за тему)

 

 

Тема 2. Українські землі у першій половині XVII ст.

12.

 

Соціально-економічне становище. Зростання маг­натського землеволодіння. Поширення фільварків. Розвиток товарного виробництва. Міста. Становище селян та міщан.

 

13.

 

Церковне життя після Берестейської унії. Вплив Берестейської унії на церковне життя в Україні. Стано­вище церков.

 

14.

 

Українське козацтво в першій чверті XVII ст. Морські походи козаків. Гетьман П.Конашевич-Сагайдачний. Участь українського козацтва у Хотин­ській війні

 

15.

 

Національно-визвольні повстання українського народу 20–30-х років ХVП ст. Козацько-польський збройний конфлікт 1625 р. Повстання Т. Федоровича, І. Сулими. Національно-визвольне повстання 1637–1638 рр.

 

16.

 

Культура України в першій половині XVII ст. Розвиток освіти і літератури. Митрополит Петро Могила Шкільництво. Утворення Києво-Могилянської академії. Література Книговидання.

 

17.

 

Розвиток мистецтва. Театр. Література. Музика. Архітектура та образотворче мистецтво.

 

18.

 

Урок узагальнення (оцінка за тему)

 

 

Тема 3. Початок національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Відродження української держави

19.

 

Передумови Національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький, його сподвижники.

 

20.

 

Початок Національно-визвольної війни. Битви на Жовтих Водах, під Корсунем та Пилявцями. Визволь­ний похід українського війська в Галичину. Програма розбудови Української козацької держави.

 

21.

 

Розгортання Національно-визвольної війни в 1648–1651 рр. Збаразько-Зборівська кампанія. Укладення Зборівської угоди. Берестецька битва Іван Богун. Білоцерківський мирний договір.

 

22.

 

Утворення української козацької держави – Геть­манщини. Політичний та адміністративно-те­риторіальний устрій. Фінансова система та судочинст­во. Українська армія. Зміни в соціально-економічному житті українського народу.

 

23.

 

Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1652–1653 рр. Молдовські походи Б. Хмельни­цького. Батозька битва. Жванецька облога. Внутріш­ньо- і зовнішньополітичне становище Гетьманщини наприкінці 1653 р.

 

24.

 

Українська держава – Гетьманщина в системі між­народних відносин. Місце Гетьманщини в міжнарод­них відносинах тогочасної Європи. Зовнішня політика Гетьманщини. Відносини між Українською державою і Московією.

 

25.

 

Українсько-московський договір 1654 р. Продов­ження війни. Воєнні дії в 1654–1655 рр.

 

26.

 

Урок узагальнення (оцінка за тему)

 

 

Тема 4. Українські землі в 60–80–ті роки XVII ст.

27.

 

Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1656–1657 рр. Віленське перемир’я. Зміна зов­нішньополітичної орієнтації Богдана Хмельницького. Дії українського війська в Польщі 1656–1657 рр. Бог­дан Хмельницький – політик та дипломат. Становище в Українській державі після смерті Богдана Хмельницького.


28.


Україна в роки правління гетьмана І. Виговського. Гетьман. І Виговський, його зовнішня та внутрішня політика Гадяцька угода. Московсько-українська війна 1658–1659 рр.

 

29.

 

Порушення територіальної цілісності Української держави – Гетьманщини. Переяславський договір 1659 р. Чуднівська кампанія 1660 р. та укладення Слободищенської угоди. Боротьба за владу на Лівобереж­ній Україні. Андрусівське перемир’я.

 

30.

 

Правобережна Україна в 60–80-х рр. XVII ст. Гетьман П.Дорошенко, його боротьба за об’єднання України.

 

31.

 

Чигиринські походи турецько-татарського війська. Бахчисарайський мир. Занепад Правобережжя, його перехід під владу Польщі.

 

32.

 

Лівобережна Гетьманщина в другій половині XVII ст. Адміністративно-територіальний устрій Лівобереж­ної Гетьманщини. Органи влади. Заходи гетьманів щодо захисту державних інтересів Гетьманщини. Соціальний устрій.

 

33.

 

Господарське, культурне та церковне життя в українських землях. Землеволодіння. Сільське господарст­во, ремесло, промисли, торгівля. Становище церкви.

 

34.

 

Слобідська Україна в другій половині XVII ст. Заснування слобідських міст. Адміністративно-політичний устрій Слобідської України. Соціальний устрій.

 

35.

 

Запорізька Січ у другій половині XVII ст. Запорізька Січ у складі Гетьманщини. Участь запорожців у війнах проти Польщі, Османської імперії та Кримського ханства. І.Сірко. Політика уряду Московії щодо Запорізької Січі.

 

36.

 

Урок узагальнення (оцінка за тему)

 

 

Тема 5. Українські землі наприкінці XVII – у першій половині XVIII ст.ст.

37.

 

Гетьманщина наприкінці XVII – на початку XVIII ст. «Вічний мир». Перший Кримський похід. Обрання гетьманом І.Мазепи. Коломацькі статті 1687 р. Зовнішня та внутрішня політика гетьмана І.Мазепи.

 

38.

 

Правобережна Україна наприкінці XVII – на поча­тку XVIII ст.ст. Відродження козацького устрою на Правобережній Україні. Повстання Семена Палія.

 

39.

 

Україна в подіях Північної війни. Повстання геть­мана І.Мазепи. Українсько-шведський союз. Воєнно-політичні акції російського царя проти українців. Полтавська битва. Гетьман Іван Мазепа в історії Укра­їни. К.Гордієнко.

 

40.

 

Україна після Полтавської битви. Становище в Україні після Полтавської битви. Наступ на українську культуру. Заходи щодо економіки Гетьманщини. П.Орлик і його Конституція.

 

41.

 

Посилення колоніальної політики Російської імпе­рії. Гетьман Іван Скоропадський. Діяльність Малоро­сійської колегії. Павло Полуботок.

 

42.

 

Відновлення гетьманства. «Рішительні пункти». Гетьман Данило Апостол, його реформи. Діяльність «Правління гетьманського уряду».

 

43.

 

Культура України в другій половині XVII – першій половині XVIII ст. Особливості розвитку культури. Освіта і друкарство. Києво-Могилянська академія. Розвиток літератури: поезія, богословські твори, літо­писна та історична проза. Графіка. Живопис. Музика Театр. Архітектура. Скульптура.

 

44.

 

Урок узагальнення (оцінка за тему)

 

 

Тема 6. Українські землі в другій половині XVIII ст.

45.

 

Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини. Гетьман Кирило Розумовський, його діяльність. Остаточна ліквідація гетьманства. Діяль­ність П.Румянцева на Лівобережній Україні. Скасу­вання козацького устрою на Слобожанщині. Ліквідація решток автономного устрою Гетьманщини.

 

46.

 

Правобережна Україна. Національно-визвольна боротьба. Соціально-політичне та економічне стано­вище на Правобережній Україні. Розгортання гайда­мацького руху. Коліївщина. М. Залізняк. Зміни у політичному становищі правобережних земель.

 

47.

 

Західноукраїнські землі. Поділи Речі посполитої. Соціально-політичне та економічне становище в Галичині, на Буковині та Закарпатті. Опришківський рух. Поділи Речі Посполитої. Зміни у політичному становищі західноукраїнських земель.

 

48.

 

Ліквідація Запорізької Січі. Південна Україна. Адміністративно-територіальний поділ та освоєння запорізьких земель Нової (Підпільненської) Січі. Ліквідація Запорізької Січі. П.Калнишевський. Доля запорожців після ліквідації Запорізької Січі. Засе­лення Південної України.

Кримське ханство в XVIII ст. Приєднання Криму до Росії.

 

49.

 

Культура України в другій половині XVII ст. Освіта, література, наука. Особливості розвитку культури в другій половині XVIII ст. Освіта. Внесок Києво-Могилянської академії в культурно-освітній розвиток. Розвиток філософських ідей. Г.Сковорода. Природничі науки.

 

50.

 

Розвиток мистецтва. Музика. Театр. Архітектура. Скульптура. Графіка. Живопис.

 

51.

 

Урок узагальнення (оцінка за тему)

 

52.

 

Підсумкове узагальнення

 

Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 
Зараз на сайті
· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 2,515
· Новий користувач: valentina-kundel
Сторінка завантажилась за 0.09 сек. 2,809,414 унікальних відвідувачів