December 06 2021 11:11:16
Навігація
· Головна
· Вчительске буття
· Блог адміна
· Календарні планування з історії та правознавства
· Конспекти уроків (історія)
· Конспекти уроків (правознавство)
· Конспект уроку з природничих дисциплін
· Конспекти уроків для початкових класів
· Методика та методологія навчання
· Освіта мовою закону
· Позакласні виховні заходи
· Статті на різні теми
· Статті на допомогу вчителю та батькам
· Пошук
· Файли
· Фотогалерея
· Зворотній зв'язок
· FAQ
Останні статті
· Плакати, кабінет... ...
· ЗМІ для шкіл?
· Оновлюємо кабінет...
· Поступаємо в українс...
· Чому приватні школи ...
Лічильники
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ КУРСУ «ПРАВОЗНАВСТВО. ПРАКТИЧНИЙ КУРС». 9 КЛАС

№ та

дата

Тема

Основні поняття

Очікувані вміння

Нормативно-правова база

1

Мета, завдання, особливості курсу

Правила, курс «Правознавство. Практичний курс»

Учні розповідають про мету, завдання, особливості курсу. Пояснюють, як працювати на уроках курсу. Висловлюють власні очікування щодо вивчення курсу

 

Розділ 1. Правила і закони у суспільстві й твоєму житті 

2

Що таке правила та як вони виникають

Правило. Право

Пояснюють, що таке правила, розповідають, як і чому у суспільстві виникають правила. Наводять приклади різноманітних правил та сфер суспільного життя, де вони діють. Висловлюють власне ставлення до правил співжиття людей та їх дотримання

 

3

Що таке право

Право, норми пра­ва, види правових норм галузі права, правові відносини

Розтлумачують поняття «право». Пояснюють, що таке галузь права та норма права. Наводять приклади право­вих норм та розрізняють їх види. Характеризують пра­вові відносини та наводять приклади правових ситуа­цій. Висловлюють власну оцінку ролі права в житті людей

За вибором вчителя

4

Що таке закон

Що таке закон? (Варіант 2)

 

Нормативно-пра­вовий акт, закон. Підзаконний акт

Називають ознаки закону та описують процедуру при­йняття закону. Розрізняють закон і підзаконний акт. Аналізують ситуацію, що регулюється підзаконним актом, пояснюючи його застосування. Висловлюють судження щодо необхідності й важливості дотримання приписів законів

За вибором

вчителя

5

Правомірна поведінка. Правопору­шення та юридична відповідаль­ність

Правомірна по­ведінка, неправо­мірна поведінка, правопорушення, юридична відпові­дальність, необ­хідна самооборо­на, крайня необхідність

Пояснюють, що таке правопорушення, описують його ознаки, розрізняють види правопорушень, наводять приклади правопорушень. Аналізують поведінку лю­дей з точки зору її правомірності

Цивільний ко­декс, Кодекс законів про адміністративні правопорушен­ня, Кодекс за­конів про пра­цю, Криміналь­ний кодекс

6

Що таке конституція

Конституція, ор­гани законодав­чої, виконавчої та судової влади

Пояснюють, що таке конституція, характеризують Конс­титуцію України як Основний Закон держави, розтлу­мачують зміст її окремих положень. Називають органи законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні, описують їх повноваження. Висловлюють судження та обґрунтовують значення конституції

Конституція України

7

Тематичне оцінювання з теми «Пра­вила і зако­ни у суспіль­стві й твоєму житті»

Правило, право, норми права, га­лузі права,закон конституція, пра­вопорушення, юридична відпові­дальність

Знають та розтлумачують поняття теми, аналізують правові ситуації, висловлюють власну думку щодо не­обхідності дотримання закону та норм права

 

Розділ 2. Ти — людина, значить, маєш права 

8

Що таке права і сво­боди людини

Права та свободи, особисті (цивіль­ні) права,  політичні права, соціальної права, економічні права, культурні права, дитина

Розтлумачують поняття «права і свободи людини», опи­сують види прав і свобод людини і наводять приклади. Називають міжнародні документи з прав людини і прав дитини. Пояснюють, чому права дитини виділені в окрему кате­горію прав. Аналізують зміст окремих статей Загальної декларації прав людини, Конвенції ООН про права дитини. Пояснюють, які органи й організації покликані захи­щати права і свободи людини. Аналізують правові ситуації, використовуючи окремі положення міжнародних документів з прав людини. Висловлюють власні судження про значення захисту прав людини і громадянина в Україні

Загальна Дек­ларація прав людини, Конвенція прав дитини

9

Що означає бути грома­дянином держави

Громадянство, громадянин, особа без громадянства, іноземець, право­вий статус, право­вий статус грома­дянина, правовий статус іноземців та осіб без грома­дянства, підстави набуття й припинення гро­мадянства

Розтлумачують поняття «громадянство» і розрізняють статус громадянина, іноземця, особи без громадянства. Називають підстави набуття й припинення громадян­ства України. Розв'язують правові ситуації щодо набуття громадян­ства дітьми. Оцінюють важливість та правове значення юридичного зв'язку особи та держави

Закон України «Про грома­дянство»

10

Конститу­ційні права і свободи людини і громадя­нина

Права та свободи, конституційні права та свободи, обов'язки, Консти­туційні обов'язки, людина, особа, громадянин

Називає основні права і свободи людини та громадя­нина. Коментує окремі статті II розділу Конституції України, пояснюючи юридичний зміст окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина. Описує конституційні обов'язки громадян України. Аналізує правові ситуації щодо дотримання чи пору­шення основних прав та свобод людини і громадянина. Оцінює необхідність реалізації громадянином консти­туційних прав і свобод і виконання обов'язків

Конституція України

11

Право на освіту в Україні

Право на освіту, середня освіта, навчально-вихов­ний процес, учас­ники навчально-виховного процесу

Пояснюють юридичний зміст права на освіту в Україні та висловлюють судження щодо його важливості для людини. Наводять приклади навчальних закладів, в яких мож­на здобути середню освіту, і розповідають про їх відмін­ності. Називають учасників навчально-виховного процесу та описують, використовуючи положення нормативних актів, їхні окремі права та обов'язки. Моделює та розв'язує правові ситуації, пов’язані з пра­вами та обов'язками учасників навчально-виховного процесу. Висловлюють власні оцінки взаємовідносин і поведінки учасників навчально-виховного процесу в життєвих ситуаціях

Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту»

12

Як громадяни беруть участь у житті де­мократичної держави

Демократія, безпосередня демо­кратія, представ­ницька демо­кратія, самоврядування, територіальна громада, громад­ське об'єднання, громадська організація

Пояснюють поняття «демократія» і розповідають про форми участі громадян у житті демократичної держави. Розтлумачують поняття самоврядування, оцінюють важливість участі громадян у вирішенні загально­державних питань та питань місцевого значення. Наводять приклади дитячих і громадських організацій в Україні і розповідають про їх діяльність. Досліджують демократичні процеси у житті навчально­го закладу, функціонування органів учнівського самов­рядування, моделюють демократичні процедури прий­няття колективних рішень. Формулюють власну позицію щодо громадянської активності особи

Конституція України, Закон України «Про місцеве само­врядування в Україні»

13

Тематичне-оцінювання з теми «Ти &‐ люди­на, значить, маєш права»

Людина, особа, громадянин, пра­ва людини, конс­титуційні права та обов'язки

Знають та визначають поняття «права людини», «конс­титуційні права та обов'язки», визначають види прав людини, модулюють та розв'язують ситуації, пов'язані з правами та обов'язками, висловлюють власне став­лення щодо необхідності дотримання прав та виконан­ня обов'язків

Конституція України, За­гальна деклара­ція прав люди­ни. Конвекція прав дитини

Розділ 3. Ти і цивільно-правові відносини 

14

Що таке право власності

Власність, право власності, дер­жавна форма влас­ності, колективна форма власності, приватна форма власності, право володіння май­ном, право ко­ристування май­ном, право розпорядження майном

Пояснюють юридичний зміст права власності і характе­ризують підстави набуття права власності, ілюструє їх прикладами. Розрізняють форми власності, наводять приклади пра­ва володіння, користування, розпорядження майном

Конституція України, Закон України «Про власність»

15

Цивільно-правові договори

Цивільно-правові відносини, до­говір, цивільно-правова угода, договір позики, фізична особа, до­говір найму (аренди), договір купівлі-продажу, договір дарування

Пояснюють, що таке договір, називають види цивільно-правових договорів, наводять приклади. Розповідають, хто і як укладає договори. Аналізують зразок типового договору щодо його пред­мета, сторін та змісту. Моделюють процедуру укладання договору та розв'язують ситуації, що можуть виникнути під час укладання договорів неповнолітніми особами. Висловлюють власне ставлення щодо важливості дотримання умов цивільно-правових договорів

Конституція України, Цивільний кодекс

16

Захист особистих немайнових та майнових прав

Майнові відноси­ни, особисті немайнові відноси­ни, особисті немайнові права, майнові права

Розрізняють особисті немайнові і майнові права та на­водять приклади. Називають підстави цивільно-правової відповідаль­ності. Складають за зразком позовну заяву і моделюють про­цедуру захисту цивільних прав у суді. Аналізують пра­вові ситуації щодо цивільної відповідальності малоліт­ніх та неповнолітніх осіб. Висловлюють оцінки вчинків і поведінки неповноліт­ніх, пов'язані з цивільно-правовою відповідальністю

Конституція України, Цивільний кодекс

17

Як успадку­вати майно

Спадок, спадко­давець, спадко­ємець, заповіт, спадкування за законом

Пояснюють, хто такі спадкодавець і спадкоємець, що таке заповіт, і називають умови його чинності. Описують порядок спадкування за законом, розповіда­ють про порядок отримання спадщини. Аналізують правові ситуації, що регулюються нормами спадкового права

Цивільний кодекс

18

Споживачі та їхні права

Споживач, про­давці, виконавці, виробники

Розповідають, хто такі споживачі, продавці, виробни­ки, виконавці. Називають нормативні акти, коментують положення, що закріплюють права споживачів. Наводять приклади порушення прав споживача із влас­ного життя чи життя членів родини. Моделюють ситуації придбання товару, замовляння послуг чи робіт

Конституція України, Цивільний ко­декс, Закон Ук­раїни «Про за­хист прав споживачів»

19

Захист прав споживачів

Споживач, претензія, скарга, компенсація, тер­мін придатності

Описують порядок дій споживача щодо захисту пору­шених прав, складають за зразком скаргу (претензію) щодо порушених прав споживача. Пропонують варіанти розв'язання ситуацій порушення прав споживачів

 

Розділ 4. Закони в житті твоєї сім'ї (3 години) 

20

Що таке сім'я і шлюб

Що таке сімя і шлюб (варіант 2) 

Сім'я, сімейні від­носини, шлюб, особисті немайнові обов'язки

подружжя

Розтлумачують поняття «сім'я» і «шлюб», обґрунтову­ють важливість права людини на створення сім'ї. Пояснюють, використовуючи положення статей Сімей­ного кодексу України, умови укладання шлюбу, зокре­ма порядок укладання шлюбу неповнолітньою особою. Називають окремі особисті немайнові права та обов'язки подружжя і характеризують їх на конкрет­них прикладах

Конституція України, Сімей­ний кодекс

21

Взаємні пра­ва та обов'яз­ки батьків і дітей

Батьки, діти, взаємні обов'язки батьків та дітей

Пояснюють, чому права та обов'язки батьків і дітей є взаємними, наводять приклади окремих прав батьків і дітей. Описують обов'язок матері, батька утримувати дитину та обов'язок повнолітніх дітей утримувати батьків. Моделюють та розв'язують правові ситуації, пов'язані з правами та обов'язками батьків і дітей. Висловлюють власне ставлення до взаємних прав і обов'язків батьків і дітей

Конституція України, Сімей­ний кодекс, Конвенція прав дитини

22

Як держава захищає права дити­ни в сім'ї

Сім’я, дитина, пра­ва дитини,уси­новлення, опіка, піклування, усиновлювачі

Називають державні органи та установи, що опікують­ся правами дитини. Оцінюють ситуації порушення прав дитини в сім'ї. Розповідають про підстави і процедуру позбавлення батьківських прав. Розрізняють усиновлення та опіку і піклування. Моделюють та розв'язують правові ситуації. Висловлюють судження щодо важливості і значення виховання дитини в сім'ї

Конституція України, Сімей­ний кодекс, За­кон України «Про охорону дитинства», Конвенція прав дитини

Розділ 5. Твої права у трудових відносинах 

23

Право на працю в Україні

Право на працю, трудові відноси­ни, робітники, роботодавці, служба зайня­тості, резюме, співбесіда, під­приємницька діяльність

Пояснюють, використовуючи положення Конституції України, юридичний зміст права на працю і наводять приклади відносин, що регулюються нормами трудово­го права. Називають основні причини безробіття в Україні, опи­сують шляхи пошуку роботи та оцінюють їх ефектив­ність. Складають за зразком резюме для працевлаштування. Пояснюють, що таке підприємницька діяльність та на­водять приклади її основних організаційно-правових форм, моделюють процедуру реєстрації підприємниць­кої діяльності. Формулюють власну позицію щодо важливості права людини на працю

Конституція України, Ко­декс законів про працю, Закон України «Про зайнятість населення», Закон України « Про підприєм­ництво»

24

Трудовий договір

Трудовий договір, колективний до­говір, робітник, роботодавець, співбесіда, укла­дання та розірван­ня трудового дого­вору, права та обов'язки робітни­ка та роботодавця, робочий час, за­робітна платня

Пояснюють що таке трудовий договір, називають його сторони. Розповідають про процедуру співбесіди щодо працевлаштування і порядок прийому на роботу. Називають основні права та обов'язки роботодавця та працівника. Описують порядок розірвання трудового договору. Складають за зразком заяву про прийом на роботу, заяву про звільнення з роботи за власним бажанням. Пропонують шляхи розв'язання правових ситуацій, пов'язаних із працевлаштуванням

Конституція України, Кодекс законів   і про працю

25

Як законо­давство ре­гулює працю неповно­літніх

Неповнолітні, ро­бочий час, заробіт­на платня

Описують, використовуючи положення трудового зако­нодавства, права неповнолітніх у трудових відносинах. Характеризують особливості робочого часу та часу від­починку неповнолітніх.

Досліджують стан дитячої праці в Україні. Пропонують шляхи розв'язання правових ситуацій, пов'язаних із пошуком роботи і працевлаштуванням неповнолітніх. Оцінюють проблеми пошуку роботи та працевлашту­вання неповнолітніх

Конституція України, Кодекс законів про працю

26

Тематичне оцінювання з тем «Зако­ни в житті твоєї сім'ї» і «Твої права у трудових ї відноси­нах»

Поняття, пов'я­зані з цивільним, сімейним та тру­довим правом

За допомогою вчителя готують проекти, самостійно за­хищають проекти перед класом. Опановують уміння збирати матеріал на задану тему і представити його пе­ред аудиторією, працювати індивідуально та в групах

Конституція України, Цивільний ко­декс, Закон України «Про власність», Закон України «Про підприєм­ництво», Закон «Про захист прав спожива­чів», Сімейний кодекс, Конвен­ція прав дити­ни, Закон Ук­раїни «Про охорону дитин­ства», Кодекс законів про пра­цю, Закон України «Про зайнятість населення»

Розділ 6. Твої орієнтири в адміністративному та кримінальному праві 

27

Які правопо­рушення називають адміністра­тивними

Правопорушення, адміністративне правопорушення, адміністративне право, адміністра­тивна відповідаль­ність, адміністра­тивні стягнення, заходи адміністра­тивного впливу

Називають відносини, врегульовані адміністративним і кримінальним правом. Розрізняють адміністративний проступок і злочин, на­водять приклади. Називають органи, що розглядають справи про ад­міністративні проступки. Описують адміністративні стягнення, що застосовують­ся до неповнолітніх. Аналізують і розв'язують правові ситуації щодо ад­міністративних правопорушень неповнолітніх. Висловлюють власне ставлення до найпоширеніших адміністративних правопорушень неповнолітніх

Кодекс законів про адміністра­тивні правопо­рушення

28-29 

Що таке злочин. Ознаки, ви­ди та склад злочинів

Кримінальне пра­вопорушення, злочин,ознаки та види злочину, склад злочину

Характеризують ознаки злочину, описують елементи складу злочину, називають види злочинів, наводять приклади. Аналізують правові ситуації і пропонують шляхи їх розв'язання, використовуючи окремі статті Криміналь­ного кодексу України. Моделюють варіанти поведінки в ситуаціях загрози стати жертвою злочину. Оцінюють наслідки злочину для конкретної особи, ото­чуючих і суспільства в цілому

Кримінальний кодекс

30

Що таке кримінальна відповідаль­ність і кри­мінальне покарання

Кримінальна від­повідальність, підстави притяг­нення до кримі­нальної відпові­дальності, кримінальне по­карання, види по­карань

Розтлумачують поняття «кримінальна відповідаль­ність» і називають ЇЇ підстави, пояснюють, що таке по­карання. Називають види покарань, які застосовуються щодо не­повнолітньої особи, яка скоїла злочин, розповідають про особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх Оцінюють причини підліткової злочинності в Україні. Висловлюють власне ставлення до злочинів

Конституція України, Кримінальний кодекс

31

Право­охоронні органи в Україні

Правоохоронні органи, міліція, завдання міліції, права та обов'язки

міліції

Пояснюють, які органи держави називають правоохо­ронними і наводять приклади. Описують основні завдання, права та обов'язки міліції. Складають за зразком заяву до відділку міліції. Характеризують права неповнолітніх осіб при затри­манні, арешті, допиті. Моделюють і розв'язують правові ситуації. Формулюють власну позицію щодо поведінки в ситуації взаємодії із правоохоронними органами

Конституція України, Кодекс законів про адміністра­тивні правопо­рушення, Закон України «Про міліцію»

32

Криміналь­ний процес та його учас­ники

Кримінальна справа,етапи кримінальної справи, підозрю­ваний, обвинува­чуваний, підсуд­ний, потерпілий, свідок, прокурор, захисник, презум­пція невинува­тості, процедура судового розгля­ду, право на за­хист у суді

Називають основні етапи розгляду кримінальної справи. Характеризують учасників кримінального процесу. Розповідають про права та обов'язки потерпілого і під­судного. Розтлумачують принцип презумпції невинуватості та оцінюють його значення. Пояснюють процедуру судового розгляду кримінальної справи. Висловлюють власну оцінку важливості права людини на захист у суді

Конституція України, Кримінальний кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс

Розділ 7. Твоя подорож у світ юридичних професій 

33

Світ юри­дичних професій

Юрист, юридичні професії, юридич­ні навчальні за­клади, слідчий, прокурор, адво­кат, суддя, но­таріус

Описують окремі юридичні професії. Характеризують основні повноваження слідчого, про­курора та представників інших юридичних професій. Описують основні вимоги до осіб, які бажають працю­вати за юридичним фахом. Називають навчальні заклади, що надають юридичну освіту. Аналізують і розв'язують ситуації, в яких особа звер­тається по юридичну допомогу. Висловлюють судження щодо причин популярності юридичних професій у світі

 

34

Тематичне оцінювання з тем «Твої орієнтири в адміністра­тивному та криміналь­ному праві» та «Твоя по­дорож у світ юридичних професій»

Поняття, які ви­вчалися протягом року

Знання, вміння та навички, засвоєні протягом року. Мають уявлення про основні положення практичного права, характеризують, аналізують, моделюють, розв'язують правові ситуації, висловлюють свідому думку з приводу цих ситуацій

 

td width= valign=161‐toptoptd width=td width=

nbsp;язки роботодавця та працівника. Описують порядок розірвання трудового договору. Складають за зразком заяву про прийом на роботу, заяву про звільнення з роботи за власним бажанням. Пропонують шляхи розвp

Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 
Зараз на сайті
· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 2,515
· Новий користувач: valentina-kundel
Сторінка завантажилась за 0.07 сек. 2,809,449 унікальних відвідувачів