October 24 2020 20:04:42
Навігація
· Головна
· Вчительске буття
· Блог адміна
· Календарні планування з історії та правознавства
· Конспекти уроків (історія)
· Конспекти уроків (правознавство)
· Конспект уроку з природничих дисциплін
· Конспекти уроків для початкових класів
· Методика та методологія навчання
· Освіта мовою закону
· Позакласні виховні заходи
· Статті на різні теми
· Статті на допомогу вчителю та батькам
· Пошук
· Файли
· Фотогалерея
· Зворотній зв'язок
· FAQ
Останні статті
· Плакати, кабінет... ...
· ЗМІ для шкіл?
· Оновлюємо кабінет...
· Поступаємо в українс...
· Чому приватні школи ...
Лічильники
Тема: Вступ до історії стародавнього світу.

Мета:

  • Сформувати уявлення про хронологічні межі та предмет іс­торії стародавнього світу, дати визначення понять «старо­давній світ», «історичне джерело», «археологічні пам'ятки», розвивати навички відліку часу до н. є. та н. є.;
  • показати роль епохи стародавнього світу в розвитку людства.

Очікувані  результати.

Після цього уроку учні зможуть:

називати хронологічні межі історії стародавнього світу, основні види історичних дже­рел;

правильно застосовувати відлік часу до н. є. та н. є.;

пояснювати поняття: «стародавній світ», «історичне дже­рело», «археологічні пам'ятки»;

наводити приклади істо­ричних джерел;

висловлювати судження про своєрідність епохи стародавнього світу.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

 

Хід уроку

 

I.    ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

IIАКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Метод «Мікрофон».

Учитель за допомогою «уявного мікрофона» пропонує учням про­довжити речення «Історію вивчають для того, щоб...».

Підсумком роботи має стати висновок учителя, що історія — це наука, що вивчає минуле людства у всій його конкретності й різно­манітності. Історія складається із всесвітньої (загальної) історії та іс­торії окремих країн і народів (їхньої вітчизняної історії). Наприклад, до розділу вітчизняної історії можна віднести курс «Вступ до історії України», із яким учні ознайомилися в 5 класі.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

1.  Періодизація історії людства.

2.  Своєрідність епохи стародавнього світу як першого періоду в історії

людства.

3.  Історичні джерела.

4.  Відлік часу в історії.

 

1.   Періодизація історії людства.

Робота з підручником.

Опрацювати відповідний текст параграфа і дати відповідь на за­питання.

— Які періоди виділяють у всесвітній історії?

Перевіряючи виконання завдання, учитель допомагає учням дійти висновку: всесвітню історію заведено поділяти на кілька періодів — історію стародавнього світу, середніх віків, нову і новітню історію. У 6 класі учні познайомляться з історією стародавнього світу. Цей курс включає найдавніший період всесвітньої історії та історії України.

2. Своєрідність епохи стародавнього світу як першого періоду в історії людства.

Розповідь учителя.

Історія стародавнього світу охоплює період від виникнення люд­ської спільноти до кінця V ст. н. є. Це найбільш тривалий період в історії. Вивчаючи його, учні познайомляться з життям людей у пер­вісну епоху, коли людина тільки виділилася з тваринного світу, іс­торією Давнього Єгипту, цивілізацією та культурою Передньої Азії, Індії та Китаю. Учні матимуть можливість вивчити історію анти­чності від виникнення Крито-Мікенської цивілізації та міст-держав Давньої Греції до історії елліністичних держав і Давнього Риму. Зна­йомлячись із найдавнішим періодом світової історії, шестикласники матимуть можливість дізнатися, як відбувалося зародження україн­ської історії, які племена і народи населяли територію нашої держави в давнину, як відбувався їхній розвиток на тлі світової історії.

Більшість учених уважають, що історія людства нараховує 2,6 млн років.

Розгляньте схему, у якій історія людства порівнюється з марафон­ською дистанцією. Припустіть, яке місце в ній займає історія стародавнього світу.

Підсумком роботи має стати висновок про те, що період історії ста­родавнього світу є найбільш тривалим в історії людства.

3.  Історичні джерела.

Розповідь учителя.

Ми дізнаємося про людей минулого, вивчаючи предмети, що зали­шилися після них, і написані ними тексти. Отже, джерела історичних знань можуть бути письмовими й речовими. До письмових джерел нале­жать літописи, ділові документи, листи. До речових — знаряддя праці, зброя, предмети побуту. Наука, що вивчає історичне минуле за речовими джерелами, називається археологією. А людей, які проводять розкопки в пошуках стародавніх предметів, називають археологами. Точне розташування предметів у землі дуже важливе. Учені поділяють місце розкопок на ділянки й записують кожну, навіть найдрібнішу деталь. Археологічні пам'ятки це матеріальні залишки людської ді­яльності, що збереглися на поверхні землі, під землею або під водою і є об'єктом археологічних досліджень. Археологічні пам'ятки — ре­чові джерела, що висвітлюють минуле людського суспільства. Вели­ке значення археологічні пам'ятки мають для вивчення дописемного періоду людства, коли вони є єдиними історичними джерелами. До основних археологічних пам'яток належать: місця поселення (сто­янки, городища, селища) й окремі житла, господарські споруди, за­лишки фортець і міст, могильники й окремі поховання, надмогильні й культові споруди, скарби, знаряддя праці та інші давні вироби, ма­люнки й написи на скелях та окремих каменях. (Визначення поняття можна записати в зошити.)

Значення розкопок стародавніх поселень може бути розкрите на прикладі розповіді про місто Помпеї. Воно було засипане попелом під час виверження вулкана Везувій у 79 р. н. є., тобто місто не було роз­грабоване і не постраждало від вогню. Ученим удалося відновити не тільки зовнішній, але й внутрішній вигляд домівок, майстерень, ла­зень, театру й інших споруд. Знайдено меблі, хатнє начиння, інструменти. На стінах є розписи — картини, написані на штукатурці.

Наука, що вивчає звичаї, традиції, вірування, побут і способи ве­дення господарства різних народів, називається етнографією.

Сьогодні об'єктом вивчення етнографів є деякі відсталі племена індіанців, африканські племена, австралійські аборигени, які й у наш час не вирощують хліб та овочі, не розводять худобу, не живуть дов­го на одному місці, а бродять у пошуках плодів дикорослих рослин і полюють на тварин. За житло їм є курені, складені з трави, гілок і кори дерев. Учені припускають, що первісні люди вели подібний

спосіб життя.

Багато корисних відомостей про зовнішній вигляд стародавньої людини дає антропологія — наука про будову людини.

4.  Відлік часу в історії.

Розповідь учителя.

Дата — це відрізок часу, що відділяє певну подію від початкового моменту системи відліку років. У хронології ця точка відліку часу називається «ера» (від латин, aera — вихідне число). Часто поняття «ера» вживається і для позначення самої системи відліку років, на­приклад християнська ера, мусульманська ера. Відлік часу в нашій країні ведеться від Різдва Христового. Учитель демонструє схему «лі­нія часу», виконану на дошці, або пропонує учням відкрити підруч­ник на відповідній сторінці.

Робота за завданнями.

Учитель об'єднує учнів у шість груп, кожна з яких одержує хроно­логічну задачу, розв'язати яку допоможе «лінія часу».

1)  Філософ Арістотель жив у 384—322 рр. до н. є., математик і фізик Архімед — у 285—212 рр. до н. є. Хто з цих славетних людей жив раніше?

2) За легендою, Рим був заснований у 753 р. до н. є. Скільки років тому відбулася ця подія?

3) Міста Пантікапей і Ольвія (грецькі міста-держави на тери­торії сучасної України) були засновані в VI ст. до н. є.; місто Київ було засноване в V ст. н. є. Скільки століть відділяють ці події?

4) Філософ Сократ жив у 470—399 рр. до н. є. Чи міг він бути свід­ком Саламінської битви, яка відбулася 480 р. до н. є.?

5)   Піраміди Хеопса в Єгипті були збудовані близько 2600 р. до н. є. У якому тисячолітті це відбулося?

6)  У 395 р. Римська імперія розділилася на Західну і Східну. Скільки років тому це відбулося?

Для розв'язання задач надається 4 хвилини. За цей час група по­винна не тільки знайти відповідь, але й визначити, хто з членів групи представить результати їхньої роботи класу.

Додаткова інформація

Історія календаря 

Календар (латин. Calendae) — перелік днів року, поділений на тижні й місяці. У перекладі з латини «календи» — це перший день кожного місяця, який у Давньому Римі публічно проголошував понтифік.

Імовірно, перші попередники сучасного календаря з'явилися приблизно 30 тис. років тому. Знайдено стародавні уламки кісток із зарубками, і багато вчених уважають їх позначенням днів або яки­хось більш тривалих відрізків часу.

Давні єгиптяни помітили, що найяскравіша з нерухомих зірок — Сиріус — після того, як сховається за Сонцем, знову з'являється на ранковому небі, і це повторюється кожні 365 днів. Поява Сиріуса до­сить точно збігалася зі щорічним розливом Нілу. Таким чином, уже давно був відкритий сонячний рік тривалістю 365 днів, на підставі якого єгиптяни побудували свій календар.

Сонячним роком астрономи називають такий відлік часу, який зорієнтований на Сонце; відлік часу, зорієнтований на Місяць, на­зивають місячним роком. Рік, у якому враховується проходження і Місяця, і Сонця, є місячно-сонячним.

Головним мірилом часу в мусульманському календарі є Місяць як небесне світило. Кожний місяць починається з появою на небі «молодого місяця» — першого вузького серпа прибутного місяця. Мусульманський рік триває 354 дні, у ньому 6 місяців по 29 днів і 6 — по 30 днів. 12 місяців місячного року тривають не рівно 354 дні, а 354 дні 8 годин і 48 хвилин. Звичайний мусульманський рік був би занадто коротким для точної відповідності фазам Місяця: початок місяця й поява на небі місячного серпа невдовзі надто розійшли­ся б. Тому доводиться використовувати високосні роки — їх 11 за 30 років. Високосний рік триває 355 днів. Додатковий день з'явля­ється у 12-му місяці, який у цьому разі нараховує не 29, а 30 днів. Вихідним моментом для відліку років увижається «хіджра» — утеча пророка Магомета з Мекки до Медини 622 р. н. є.

Для давніх єгиптян найважливішою з усіх дат був щорічний розлив Нілу. Саме ця подія визначала їхнє життя і складала основу існування. Розливи річки, час посіву і збирання врожаю залежа­ли від Сонця і ніяк не були пов'язані з Місяцем. Тому єгиптяни створили сонячний календар. У ньому були три великі періоди по чотири місяці — час розливу Нілу, час посіву і час збирання врожаю. У кожному з 12 місяців було по 30 днів, у сумі — 360. Щоб дістати 365, до них додавали ще 5 днів, їх називали епагоменами. Але такий рік був занадто коротким. Періоди розливу, посіву і збирання врожаю дедалі більше «випереджали» календар. Було б нескладно зробити його відповідним до розливів Нілу. Уже 238 р. до н. є. фараон Птолемей III Евергет спробував реформувати календар. Він видав декрет про те, щоб рік через кожні три роки подовжувався на один день. На жаль, тоді ця ідея не прижила­ся. І тільки римський полководець Гай Юлій Цезар у 46 р. до н. є. знову повернувся до цієї думки. Він звелів до кожного четвертого року додавати один день. Такі роки стали називати високосними. Сонячний рік триває 365 1/4 дня. Чотири сонячні роки тривають на один день довше, ніж чотири календарні роки по 365 днів, це можна компенсувати включенням у календар одного дня раз на 4 роки. Тому в нашому календарі раз на чотири роки — у високос­ний рік — у лютому не 28, а 29 днів. На честь полководця соняч­ний рік тривалістю 365 1/4 дня був названий юліанським. Однак і цей рік мав розходження зі справжнім сонячним роком, що три­ває 365 днів 5 годин і 49 хвилин. Тобто юліанський рік виявився трохи довшим. Спочатку на цю часову різницю не звертали уваги, але поступово початок весни в календарі дедалі більше зсовувався до лютого. Необхідна була нова реформа календаря.

У 1582 р. Папа Григорій XIII видав буллу, що містила такі по­ложення.

1. Щоб зробити календар відповідним до справжнього часу, 10 днів опускалися. Після 4 жовтня 1582 р. відразу йшло 15 жовтня.

2.  Правила включення високосного року змінювалися так, що роки 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300 стали вважати звичайними, тобто в них по 365 днів, хоч вони мали б бути високосними. Водночас високосними залишаються роки 2000 і 2400. І надалі всі роки, що діляться на 100, мають залишатися простими, якщо тільки цей рік не ділиться на 400.

У 1582 р. григоріанський календар був запроваджений в Іспанії, Португалії, Італії, трохи пізніше у Франції та Голландії. У Росії григоріанський календар був запроваджений у 1918 р., після чого дати (за «новим стилем») змінювалися на 13 днів, адже різниця між григоріанським і юліанським календарями складала вже не 10, а 13 днів.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування.

1)    Яке місце в історії людства займає історія стародавнього світу?

2)    Із яких джерел учені дізнаються про життя стародавніх лю­дей?

3)    Що називають археологічною пам'яткою?

4)    Що таке час? Яке значення він має в житті людини?

5)    Що таке календар?

VПІДСУМКИ УРОКУ 

Заключне слово вчителя.

— Історія стародавнього світу займає дуже важливе місце у всес­вітній історії — це найбільш тривалий період в історії людства.

— Основними джерелами, що дозволяють нам дізнатися про старо­давню історію людства, є письмові та речові історичні джерела.

— Час важливий для кожного з нас. Згідно з Ейнштейном, творцем теорії відносності, час — це шкала, на якій ми можемо розташовува­ти події. Початковий момент відліку часу на цій шкалі називається ера. Майже кожний із народів давнини винайшов свою систему від­ліку років від якогось визначеного моменту.

— У нашій країні відлік часу ведеться від Різдва Христового за григоріанським календарем.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1)   Опрацювати текст параграфа.

2)    Скласти дві хронологічні задачі: одну — для роботи з «лінією часу», другу — на переведення дат із юліанського на григоріан­ський календар. При цьому доцільно використовувати хроно­логічну таблицю в кінці підручника.

3)   Творче завдання. Написати невеликий твір за темою «Навіщо ми вивчаємо історію стародавнього світу».

Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 
Зараз на сайті
· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 2,515
· Новий користувач: valentina-kundel
Сторінка завантажилась за 0.09 сек. 2,677,120 унікальних відвідувачів