December 06 2021 09:44:48
Навігація
· Головна
· Вчительске буття
· Блог адміна
· Календарні планування з історії та правознавства
· Конспекти уроків (історія)
· Конспекти уроків (правознавство)
· Конспект уроку з природничих дисциплін
· Конспекти уроків для початкових класів
· Методика та методологія навчання
· Освіта мовою закону
· Позакласні виховні заходи
· Статті на різні теми
· Статті на допомогу вчителю та батькам
· Пошук
· Файли
· Фотогалерея
· Зворотній зв'язок
· FAQ
Останні статті
· Плакати, кабінет... ...
· ЗМІ для шкіл?
· Оновлюємо кабінет...
· Поступаємо в українс...
· Чому приватні школи ...
Лічильники
Календарне планування з історії України для 9 класу

№  з/п

Дата

Тема, зміст уроку

Примітки

1.

2.

3.

4.

1.

 

Вступ. Україна наприкінці ХVІІІ – ХІХ ст.ст. Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Розподіл території України між двома імперіями на Східну (Російську) і Західну (Австрійську). Україна в умовах загальноєвропейської кризи аграрно-ремісницької цивілізації. Утвердження індустріального суспільства. Українське національне відродження.

 

 

Тема 1. Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини XIX ст.

2.

 

Від етносу до нації. Від етносу до нації; та від Мало­росії Галицької Русі до України. «Українське питан­ня» – проблема панівних націй. «Український проект». Чим поняття «українська нація» відрізняється від понять «українська народність» або «український етнос». Які характеристики їх визначають. Староукраїнство і українство Нового часу.

 

3.

 

Формування національної свідомості. Історична пам’ять – найсуттєвіший чинник формування націо­нальної свідомості. Значення фольклору та етнографії в дослідженні національних ознак українців. Пошук науково-історичних підвалин української окремішності Початок академічного (наукового) етапу україн­ського визвольного руху.

 

4.

 

Формування модерної української нації. Російська панславістська, польська федеративна і українська слов’янофільська теорії. Шляхи мобілізації української нації в умовах модернізаційних трансформацій суспільства. Ідея соборно­сті українських земель. Релігійно-конфесійні пробле­ми в національному питанні.

 

5

 

Урок узагальнення (оцінка за тему)

 

 

Тема 2. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII – у першій третині XIX ст.ст.

6.

 

Українські землі у складі Російської імперії. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ. Національне та соціальне становище українсь­кого населення. Проникнення буржуазних рис життя у побут мешканців міста і села. Життя великих міст.

 

7.

 

Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії. Адміністративно-територіаль­ний устрій та регіональний поділ. Політика австрій­ського уряду щодо українців. Національне та соціа­льне становище українського населення. Зміни у побуті, стилі та традиціях життя міста і села.

 

8.

 

Наддніпрянська Україна у системі міжнародних відносин першої половини XIX ст. Вплив міжнаро­дних відносин на землі України в першій третині XIX ст. Україна в російсько-турецькій війні 1806–1812 рр. та російсько-французькій війні 1812 р. Азов­ське козацьке військо.

 

9.

 

Початок національного відродження в Наддніп­рянській Україні Національна ідея в суспільно-політичному русі України. «Історія русів». Українсь­ка автономістська ідея. Новгород-Сіверський гурток. Українське культурне відродження на Слобожанщині.

 

10.

 

Пробудження національного життя в Західній Україні. «Руська трійця». Поширення ідей Просвіт­ництва у Західній Україні. Пробудження національ­ного життя. Українська національна ідея в середови­щі греко-католицьких священиків. «Руська трійця».

 

11.

 

Масонство в України Декабристський рух. Украї­на в програмних документах декабристів. Повстання Чернігівського полку. Польське повстання 1830–1831 рр. і Україна.

 

12.

 

Урок узагальнення (оцінка за тему)

 

 

Тема 3. Соціально-економічне життя народу та український національний рух

у першій половині XIX ст.

13.

 

Економічне становище в першій половині XIX ст. Сільське господарство і аграрні відносини в україн­ських землях.

 

14.

 

Початок промислової революції. Формування фабрично-заводської промисловості. Міста. Розвиток внутрішньої торгівлі. Одеса. Місце України в зовні­шній торгівлі Російської імперії.

 

15.

 

Соціально-економічне становище українського населення. Повсякденне життя українців у селі та місті. Соціально-економічне становище українського населення під владою Австрійської та Російської імперій

 

16.

 

Соціальні рухи в першій половині XIX ст. Форми й характер протесту козаків, селян та військових посе­ленців. Селянські виступи під проводом У.Кармалюка. «Київська козаччина» 1855 р. Селянські виступи в Галичині, Буковині, Закарпатті.

 

17.

 

Кирило-Мефодіївське братство. Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Програмні документи й громадсько-політична діяльність братчиків. Місце Т.Шевченка в українських національному відро­дженні. П.Куліш, М.Костомаров. Риси ментальнісних установок, що відрізняли українців від сусідніх національних спільнот: поляків і росіян.

 

18.

 

Національно-визвольний рух на західноукраїнсь­ких землях під час революції 1848–1849 рр. в Авст­рійській імперії. Зв’язки діячів українського руху з лідерами чеського і південнослов’янського відро­дження. Утворення та діяльність Головної руської ради.

 

19.

 

Західна Україна в період завершення революції. Українське питання на Слов’янському з’їзді у Празі, Участь українців у виборах до австрійського парла­менту.

 

20.

 

Урок узагальнення (оцінка за тему) 

 

 

Тема 4. Духовне життя в українських землях наприкінці XVIII–.у першій половині XIX ст.

21.

 

Розвиток культури. Освіта і наука. Особливості розвитку культури. Капіталізація і її вплив на культу­ру. Освіта. Київський та Харківський університети Гімназії. Рішельєвський та Ніжинський ліцеї. Наука Видатні вчені.

 

22.

 

Література. Театр. Нова українська література театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Т.Шевченко, І.Котляревський, Г.Квітка-Основ’яненко, П.Гулак-Артемовський, Є.Гребінка П.Куліш.

 

23.

 

Мистецтво. Музика, образотворче мистецтво і архітектура в пошуках українського мистецького стилю.

 

24.

 

Традиційно-побутова культура. Релігійне життя. Традиційно-побутова культура у селі та місті Релігійне життя. Доля української жінки.

 

25.

 

Урок узагальнення (оцінка за тему)

 

 

Тема 5. Модернізація українського суспільства в середині – у другій половині XIX ст.

26.

 

Західноукраїнські землі після реформи 1848 року. Вплив аграрної реформи уряду Франца-Йосифа 1848 р. на розвиток економіки в західноукраїнських землях.

 

27.

 

Селянська реформа в Наддніпрянській Україні.

 

28.

 

Початок ринкових відносин в сільському госпо­дарстві. Зміни в сільському господарстві. Капіталі­зація. Ринкові відносини.

 

29.

 

Формування ринкових відносин. Розвиток промис­ловості. Поширення вільнонайманої праці. Розвиток промисловості. Особливості індустріалізації в Україні.

 

30.

 

Розвиток міст і сіл. Торгівля. Розширення внутріш­нього ринку. Українські підприємці. Родини Яхненків і Симиренків.

 

31.

 

Реформи адміністративно-політичного управлін­ня 60–70–х років XIX ст. у підросійській Україні. Зміни у соціальній структурі суспільства. Суперечли­ві процеси модернізації повсякденного життя. Поча­ток трудової еміграції.

 

32.

 

Урок узагальнення (оцінка за тему)

 

 

Тема 6. Національна ідея. Українофільський культурницький і політичний етапи визвольного руху

33.

 

Культурницький етап українського визвольного руху. Зіткнення російської, польської, німецької та австрійської національних ідей на українських зем­лях. Українське питання, його головні засади і прин­ципи. Україна в геополітичних стратегіях Росії, Ні­меччини, Австро-Угорщини. Хлопомани і народівці. Москвофільство і малоросійство. Подвійна лояльність української еліти.

 

34.

 

Політичний етап українського визвольного руху Український соціалізм. М.Драгоманов. Націонал-демократична течія – галицькі народовці київські старогромадівці. Ідея територіалізму – патріотизму землі та концепт «українська політичні нація». Національний соціал-демократизм. Участі представників різних етносів в українському визвольному русі.

 

 

Тема 7. Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині XIX ст.

35.

 

Суспільно-політичний рух наприкінці 50-х – у 60-ті рр. Виникнення громад. Початок громадівського руху наприкінці 50-х – в 60-ті рр. Київська та інші громади. Журнал «Основа». В. Антонович. Валуєвський циркуляр.

 

36.

 

Суспільно-політичний розвиток у 50–60-х рр. на західноукраїнських землях. Основні течії суспіль­но-політичного руху 50–60-х рр. на західноукраїнсь­ких землях: москвофіли та народовці.

 

37.

 

Культурно-освітнє товариство «Просвіта». Польське повстання 1863–1864 рр. і Україна

 

38.

 

Суспільно-політичний рух у 70–90-х рр. Відро­дження громадівського руху в 70–90-х рр. Громадівський рух. «Південно-Західний відділ Російського географічного товариства». «Київський телеграф». Емський указ. Народники. Російський громадсько-політичний рух народників в українських землях.

 

39.

 

Діяльність галицьких народовців у другій полови­ні 70–х – 90-ті рр. Розгортання руху народовців на Буковині та в Закарпатті.

 

40.

 

Радикальний рух у Галичині. «Новоерівська» полі­тика народовців. О.Барвінський та О.Кониський. Утворення першої політичної партії в Україні (РУРП), Іван Франко.

 

41.

 

Утворення українських політичних партій. Утво­рення УНДП та УСДП. Самостійницька позиція партій Західної України. Українці в Галицькому сеймі та Австрійському парламенті. Українці-самостійники (М.Міхновський і Ю.Бачинський).

 

42.

 

Урок узагальнення (оцінка за тему)

 

 

Тема 8. Культурне життя України в другій половині XIX ст.

43.

 

Розвиток культури. Освіта. Особливості розвитку культури. Освіта. Недільні школи в Наддніпрянській Україні. Вищі навчальні заклади.

 

. 44.

 

Наука. Видатні вчені. Наукові товариства. М.Грушевський.

 

45.

 

Література. Мистецтво. Драматургія. Архітектура та містобудування. Живопис. Музика. Українські підприємці-благодійники. Родини Терещенків та Харитоненків.

 

46.

 

Народна творчість. Повсякденне та релігійне життя. Фольклор та декоративно-ужиткове мистецт­во Повсякденне життя: звичаї, традиції, побут. Зміни у житті українських жінок. Особливості релігійного життя.

 

47.

 

Урок узагальнення (оцінка за тему)

 

 

Тема 9. Наш край наприкінці XVIII – у XIX ст.ст.

48.

 

Наш край наприкінці ХVШ – у першій половині XIX ст.ст. Склад населення. Особливості модернізації регіону і краю в першій половині XIX ст. Етнічний і соціальний склад мешканців. Господарське життя .

 

49.

 

Наш край у другій половині ХІХ ст. Вплив адміністративно-територіальних реформ 60–70-х рр. ХІХ ст. на систему управління краю. Господарське життя мешканців краю. Переселенські рухи.

 

50.

 

Культурне та духовне життя. Вірування, звичаї, традиції, побут. Вплив національно-визвольного руху на свідомість місцевого населення. Особливості розвитку культури. Повсякденне життя різних верств Місцевого населення

 

51.

 

Урок узагальнення (оцінка за тему)

 

52.

 

Підсумкове узагальнення

 

Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 
Зараз на сайті
· Гостей: 1

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 2,515
· Новий користувач: valentina-kundel
Сторінка завантажилась за 0.09 сек. 2,809,411 унікальних відвідувачів